هویه

برای لحیم کاری اولین چیزی که احتیاج داریم هویه است و هویه ها دسته بندی های متفاوت دارند.

هویه اصلی و غیر اصلی داریم و هویه در توان های مختلفی هستند و برای کارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.